Friday, November 02, 2007

Happy Birthday

Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday to Shah Rukh
Happy Birthday to you


with lots and lots of love
Ruby

No comments: